Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2
Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại;Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy chương trình thứ 2 như sau: 09/11/2022