Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sứ mạng: Đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, có năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức trong lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và nâng cao vị thế của Việt Nam.

- Truyền thống: Dân chủ, đoàn kết, nhân văn, hợp tác, chia sẻ, tự lực tự cường, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động.

- Trách nhiệm: Thượng tôn pháp luật; chịu trách nhiệm giải trình, công khai và minh bạch hóa các hoạt động; không ngừng đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng đào tạo; tham gia tích cực, thiết thực và hiệu quả các hoạt động cộng đồng; không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống cho viên chức và người lao động.

- Sáng tạo: Liên tục đổi mới với tư duy sáng tạo trong hoạt động quản lý, giảng dạy - học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; kết hợp sáng tạo cá nhân với trí tuệ tập thể; phát triển các mối quan hệ, các hoạt động thích ứng và bền vững với mọi sự thay đổi.

Hướng dẫn xem chi tiết từng Chương trình đào tạo:
(1) Vào trang web tuyển sinh của Trường và chọn mục ĐỀ ÁN TUYỂN SINH: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh

(2) Chọn Danh mục ngành tuyển sinh

(3) Bấm vào cụ thể từng ngành/chương trình cần xem chi tiết

(4) Chọn Nội dung chương trình đào tạo để xem chi tiết các môn học

Hoặc:

Tham khảo danh mục ngành và chương trình đào tạo tại đường link: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/chuong-trinh/dao-tao-chinh-quy-85