Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2

09/11/2022
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-ĐHTM ngày 22/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại;Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy chương trình thứ 2 như sau:

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển đại học chính quy chương trình 2 TẢI TẠI ĐÂY
Thông báo chi tiết bản PDF XEM TẠI ĐÂY

1. Chỉ tiêu dự kiến: 200

2. Ngành Đào tạo
Trường tuyển tất cả các ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy đang được tuyển sinh và đào tạo tại Trường. Sinh viên đăng ký ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

3. Đối tượng và điều kiện xét tuyển
Sinh viên đại học chính quy được xếp trình độ từ năm thứ hai đối với chương trình thứ nhất (số tín chỉ tích lũy ≥ 30 tín chỉ) được quyền đăng ký học chương trình thứ hai khi đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:
- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Khá trở lên (≥ 2,50) và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2022.
- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại Trung bình (từ 2,00 đến 2,49) và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2022.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện trúng tuyển chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2022 được quy định trong Đề án tuyến sinh đại học năm 2022 và Thông báo điểm trúng tuyển năm 2022 theo các đường link sau:
Đề án tuyển sinh đại học năm 2022:
https://tmu.edu.vn/vi/news/Dao-tao-Chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2022-2468.html
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/tb-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-ky-tuyen-sinh-dhcq-nam-2022-2488.html
Thông báo Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp:
https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/thong-bao-diem-chuan-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-theo-cac-phuong-thuc-200-402-409-410-500-2490.html
Thông báo Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:
https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/diem-chuan-2022-ct-chuan-2515.html
https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/diem-chuan-2022-clc-dhnn-2516.html

4. Phương thức xét tuyển
Nhà trường xét tuyển đại học chính quy chương trình thứ hai theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. Trường hợp số lượng sinh viên đăng ký lớn hơn chỉ tiêu tuyển dự kiến và năng lực đào tạo của từng ngành, Nhà trường sẽ xét tuyển theo điểm trung bình tích lũy của sinh viên ở chương trình thứ nhất từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Tổ chức đào tạo
5.1. Chương trình đào tạo
Theo chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường
5.2.Hình thức đào tạo: Chính quy

6. Học phí: Học phí thu theo quy định mức học phí áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy tuyển sinh năm 2022, theo từng ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo.

7. Đăng ký xét tuyển
Sinh viên có nguyện vọng theo học chương trình thứ 2, tải mẫu đơn (kèm theo Thông báo này) tại địa chỉ https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/, điền đầy đủ thông tin và nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 202 nhà F) từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022. 
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 VNĐ, sinh viên nộp cùng Đơn tại Phòng Quản lý Đào tạo.

8. Tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển
Trường tổ chức xét tuyển từ ngày 01/11 – 03/11/2022.
Sinh viên xem kết quả xét tuyển tại địa chỉ https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/ từ ngày 04/11/2022.