Tin nổi bật

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh chương trình đào tạo mới định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế
Trường Đại học Thương mại tuyển sinh chương trình đào tạo mới định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tếTuyển sinh Để đáp ứng các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đầu năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Thương mại đã triển khai xây dựng những chương trình đào tạo (CTĐT) mới theo hướng định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP). 15/01/2024