Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT THÁNG 10/2021

05/11/2021
Quyết định quy định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học - Đợt tháng 10/2021