Đào tạo Sau Đại học

Thông báo đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

20/06/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – ­­Hạnh phúc

Số: 743/TB-ĐHTM

                         Hà Nội, ngày  10 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Đăng kí học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

 

        Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-ĐHTM ngày 19/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-ĐHTM ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học; Trường Đại học Thương mại thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký học một số học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Thương mại như sau:

1. Các ngành/chương trình đào tạo đăng ký

STT

Tên ngành/CTĐT

Mã số

Định hướng của CTĐT

1

Quản trị kinh doanh

8340101

Ứng dụng

2

Kế toán

8340301

Ứng dụng

3

Quản lý kinh tế

8310110

Ứng dụng

4

Tài chính – Ngân hàng

8340201

Ứng dụng

5

Quản trị nhân lực

8340404

Ứng dụng

6

Marketing thương mại                                

8340121

Ứng dụng

7

Kinh doanh thương mại

8340121

Nghiên cứu

2. Điều kiện và số tín chỉ đăng ký

        – Điều kiện đăng ký: đang là sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo đại học (đã hoàn thành ít nhất 75% tổng khối lượng tín chỉ trong CTĐT đại học); đạt điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học trước).

        – Số tín chỉ được đăng ký: không quá 15 tín chỉ.

3. Quy trình và thủ tục đăng ký

        – Sinh viên có thể trực tiếp tải mẫu Phiếu đăng ký trên trang điện tử của Trường (http://saudaihoc.tmu.edu.vn/tuyensinh)

        – Nộp Phiếu đăng ký giấy tại Phòng Quản lý Sau đại học – Tầng 1, nhà T- Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Thời hạn đăng ký

        Thời gian nhận Phiếu đăng kí vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian từ ngày 06/06/2022 đến ngày 15/7/2022 và từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/9/2022.

5. Học phí

        – Đơn giá học phí được công bố theo Thông báo mức thu học phí hàng năm của Trường Đại học Thương mại, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và được công bố công khai trên Website của Trường. Chi tiết xem tại Website: Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Thương mại (http://saudaihoc.tmu.edu.vn/).

        – Sinh viên đang học hệ chính quy đăng ký và học một số học phần trình độ thạc sĩ (không quá 15 tín chỉ) sẽ được hỗ trợ 10% học phí trên số học phần đăng ký học.

        Mọi thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, Website hoặc Bảng tin Phòng Quản lý Sau đại học, hoặc liên hệ theo số máy Hotline/Zalo của Phòng Quản lý Sau đại học: 0901716333.

        Chi tiết thông báo>>>>Thông báo đăng kí học trước