Đào tạo chính quy

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

24/08/2021
Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;Căn cứ Nghị định số 99 ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học”;Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học
Quyết định số 1239 /QĐ – ĐHTM-HĐTS Điều chỉnh/bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại xem tại đây
Nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 Trường Đại học Thương mại xem tại đây