Khoá học ngắn hạn

Trung tâm đào tạo ngắn hạn Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước

17/05/2022

Hiện đào tạo các Khóa ngắn hạn

  • Nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá
  • Thẩm định dự án đầu tư
  • Pháp luật về tín dụng trong hoạt động ngân hàng
  • Quy định và quy trình tín dụng dành cho nhà môi giới bất động sản
  • Bồi dưỡng kiến thức hành nghề điều hành sàn giao dịch bất động sản
  • Bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản
  • Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh - Chuyên đề: AFB - Hồi quy với dữ liệu bảng
  • Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh - Chuyên đề: AFB - Hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian
  • Định giá bất động sản
  • Thẩm định giá ứng dụng lĩnh vực doanh nghiệp và tài sản vô hình