Tuyển sinh

Thông báo xét tuyển chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao năm 2020

07/10/2020
Căn cứ Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 05 năm 2019 v/v ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại;
Căn cứ Công văn số 2876/BGDĐT – GDĐH ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Thương mại tổ chức đào tạo Chương trình cử nhân chất lượng cao;
Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020;
Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao năm 2020 (xem tại đây)